เอกสาร และขั้นตอนการทำใบขับขี่

เพื่อใช้ในการเตรียมตัว และวางแผนในการสอบใบขับขี่รถยนต์

เอกสารการขอใบอนุญาตขับขี่

– สำเนาบัตรประชาชน ถ่ายหน้า-หลัง
– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 30 วัน

การทดสอบขอใบขับขี่

– การทดสอบปฎิกริยา
– การอบรม 4 ชั่วโมง
– สอบข้อเขียน 50 ข้อต้องผ่าน 45 ข้อ

การทดสอบปฏิบัติ

– ท่าที่ 1 เทียบท่าเท้า 25 ซม.
– ท่าที่ 2 การถอยเข้าจอดซอง
– ขับเดินหน้า-ถอยหลังในที่แคบ